Es posa a disposició dels ciutadans i  empresas els servicis definits en el  Catàleg de tràmits i l'accés a la Carpeta del Ciutadà.

Determinades edats de la humanidad han rebut la seua denominació de les tècniques que s'hi utilitzaven i hui podríem dir que les tecnologies de la informació i les comunicacions estan afectant també molt profundament la forma, i fins i tot el contingut, de les relacions dels sers humans entre si i de les societats en què s'integren.

Una Administració a l'altura dels temps en què actua ha d'acompanyar i promoure en benefici dels ciutadans l'ús de les comunicacions electròniques. Estos ciutadans han de ser els beneficiaris primers i principals del salt, impensable fa només uns decennis, que s'ha produït en el camp de la tecnologia de les comunicacions electróniques.

La millora del servici al ciutadà constituïx la raó de ser principal de la "Llei 11/2007 d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics".

Les tecnologies de la informació fan possible apropar l'Administración fins a les cases dels ciutadans o fins a les oficines i els despatxos de les empreses i professionals permetent relacionar-se amb ella sense cues ni esperes, millorant d'esta manera el servici oferit amb l'estalvi de temps dedicat a estos tràmits, alhora que desapareix l'inconvenient dels desplaçament fins a les oficinas de les distintes Administracions sense importar la distància a què ens trobem.

Però, ultra això, es facilita sobretot l'accés als servicis públicss a aquelles persones que ans tenien granss dificultats per a arribar a les oficines públiques, per motius de localització geogràfica, de condicions físiques de mobilitat o altres condicionants, i que ara es poden superar per la utilització de les noves tecnologies. Es fa així un pas trascendental per a facilitar, en igualtat de condicions, la plena integració d'estes personaes en la vida pública, social, laboral i cultural.